سرورهای اختصاصی ایران

DS-1

◄◄◄ HP-DL360-Gen7
✔ CPU 1 x X5650 (12 Core) Intel
✔ RAM 16 GB DDR3
✔ Hard 1 x 300 GB (HP-SAS-10K)
✔ IP /30
✔ Raid Controller P410
* بخاطرقیمت پایین،دوره پرداخت 3ماهه شد.

قیمت
1,320,000تومان
دوره پرداخت 3 ماهه
100,000 هزینه نصب و راه اندازی
سفارش دهید
DS-2

◄◄◄ HP-DL360-Gen7
✔ CPU 2 x X5650 (24 Core) Intel
✔ RAM 32 GB DDR3
✔ Hard 2 x 300GB (HP-SAS-10K)
✔ IP /30
✔ Raid Controller P410
* هزینه نصب و راه اندازی برای این سرور رایگان نمی باشد .

قیمت
550,000تومان
ماهانه
100,000 هزینه نصب و راه اندازی
سفارش دهید
DS-3

◄◄◄ HP-DL360-Gen7
✔ CPU 2 x X5670 (24 -Core) Intel
✔ RAM 64 GB DDR3
✔ Hard 2 x 450 GB (HP-SAS-10K) OR
✔ Hard 2 x 250GB (Samsung SSD Evo)
✔ IP /30
✔ Raid Controller P410
* هزینه نصب و راه اندازی برای این سرور رایگان می باشد .

DS-4

◄◄◄ HP-DL360-Gen8
✔ CPU 2 x X5670 (24 -Core) Intel
✔ RAM 64 GB DDR3
✔ Hard 2 x 450GB (HP-SAS-10K) OR
✔ Hard 2 x 250GB (Samsung SSD Evo)
✔ IP /30
✔ Raid Controller P420
* هزینه نصب و راه اندازی برای این سرور رایگان می باشد .

DS-5

◄◄◄ HP-DL360-Gen8
✔ CPU 2 x 2680 V2 (40 -Core) Intel
✔ RAM 96 GB DDR3
✔ Hard 2 x 450GB (HP-SAS-10K)
✔ Hard 2 x 250GB (Samsung SSD Evo)
✔ IP /30
✔ Raid Controller P420
* هزینه نصب و راه اندازی برای این سرور رایگان می باشد .

DS-6

◄◄◄ HP-DL360-Gen8
✔ CPU 2 x 2680 V2 (40 -Core) Intel
✔ RAM 128 GB DDR3
✔ Hard 2 x 450GB (HP-SAS-10K)
✔ Hard 2 x 500GB (Samsung SSD Evo)
✔ IP /30
✔ Raid Controller P420
* هزینه نصب و راه اندازی برای این سرور رایگان می باشد .

DS-7

◄◄◄ HP-DL360-Gen9
✔ CPU 2 x 2680 V3 (40 -Core) Intel
✔ RAM 128 GB DDR4
✔ Hard 2 x 450GB (HP-SAS-10K)
✔ Hard 2 x 500GB (Samsung SSD Evo)
✔ IP /30
✔ Raid Controller P440
* هزینه نصب و راه اندازی برای این سرور رایگان می باشد .

آفر ویژه سرور اختصاصی

◄◄◄ HP-DL360-Gen8
✔ CPU 2 x 2660 V2 (40 -Core) Intel
✔ RAM 96 GB DDR3
✔ Hard 2 x 450GB (HP-SAS-10K)
✔ Hard 2 x 240GB (intel SSD )
✔ IP /30
✔ Raid Controller P420
* هزینه نصب و راه اندازی برای این سرور رایگان می باشد .

سرور اختصاصی تملیکی

◄◄◄ HP-DL360-Gen7
✔ CPU 2 x X5670 (24 Core) Intel
✔ RAM 32 GB DDR3
✔ Hard 2 x 300GB (HP-SAS-10K)
✔ IP /30
✔ Raid Controller P410
* سرور مذکور بصورت 12 ماهه تسویه خواهد شد .