سرورهای مجازی ایران

VPS-1

◄◄◄ VPS - 1
✔ CPU 1x (Cores)
✔ RAM 2GB
✔ HDD 20GB (HP-SAS)
✔ Traffic 200GB
✔ IP /30

VPS-2

◄◄◄ VPS - 2
✔ CPU 2x (Cores)
✔ RAM 2GB
✔ HDD 40GB (HP-SAS)
✔ Traffic 400GB
✔ IP /30

VPS-3

◄◄◄ VPS - 3
✔ CPU 2x (Cores)
✔ RAM 4GB
✔ HDD 50GB (HP-SAS)
✔ Traffic 600GB
✔ IP /30

VPS-4

◄◄◄ VPS - 4
✔ CPU 4x (Cores)
✔ RAM 4GB
✔ HDD 70GB (HP-SAS)
✔ Traffic 800GB
✔ IP /30

VPS-5

◄◄◄ VPS - 5
✔ CPU 6x (Cores)
✔ RAM 6GB
✔ HDD 100GB (HP-SAS)
✔ Traffic 900GB
✔ IP /30

VPSx-1

◄◄◄ ویژه VPS - 1
✔ CPU 6x (Cores)
✔ RAM 8GB
✔ HDD 200GB (HP-SAS)
✔ Traffic Unlimited
✔ IP /30

VPSx-2

◄◄◄ ویژه VPS - 2
✔ CPU 10x (Cores)
✔ RAM 12GB
✔ HDD 200GB (HP-SAS)
✔ Traffic Unlimited
✔ IP /30

آفر ویژه سرور مجازی

◄◄◄ VPS آفرویژه
✔ CPU 4 Core
✔ RAM 4GB
✔ Hard 100 GB (SSD Drive)
✔ IP /30