شرایط سرویس ها

شرایط استفاده از سرویس ها   کلیه مشتریان و نمایندگان فروش شرکت آفاق اندیش داده پردیس که از این پس مکنانت نامیده می شود موظف به رعایت شرایط و قوانین وضع شده توسط شرکت می باشند و استفاده از سرویس ...